Mag een werkgever een werknemer verplichten om zich tegen corona te laten inenten? Update 14 januari 2021

 

Met de komst van verschillende vaccins tegen het Covid-19 virus, rijst de vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten zich te laten vaccineren. Het korte snelle antwoord zou “Nee” zijn. Ieder mens in Nederland heeft immers recht op lichamelijke integriteit. “Het recht op lichamelijke integriteit betekent dat je niet zonder toestemming of goede reden aan iemands lichaam mag komen. Dit recht, dat ook is vastgelegd in de Grondwet, biedt mensen bescherming tegen ongewenste (medische) ingrepen aan hun lichaam.” aldus de KNMG die dat helder heeft verwoord op haar website.

 

Dat de werkgever een werknemer niet kan dwingen, wil nog niet zeggen dat dit arbeidsrechtelijk geen gevolgen kan krijgen. Er zijn situaties denkbaar dat een werknemer niet ingezet kan worden door een werkgever als hij of zij niet is gevaccineerd. Denk aan het werken met risicogroepen in de zorg bijvoorbeeld. Daarnaast heeft een werkgever ook een plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Zeker als de werknemer zich ook nog weigert te laten testen op het covid-19 virus, in combinatie met een vaccin weigering, acht ik het niet ondenkbaar dat “redelijkheid en billijkheid” van een werknemer kunnen verlangen dat hij zich alsnog laat testen e/o vaccineren. Zeker als een werkgever geen andere passende maatregelen kan nemen om een veilige werkplek voor zijn (overige) personeel te garanderen, bijvoorbeeld de onmogelijkheid om 1,5 meter afstand met een collega te bewaren. VZL houdt de ontwikkelingen op dit punt voor u in de gaten.


Biedt de Hoge Raad nu ruimte om schijnzelfstandigheid van ZZP'ers aan te pakken? Update 16 november 2020.

 

Een Engels spreekwoord zegt: "If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, Its probably a duck". Ik moest daaraan denken na een recente uitspraak van de Hoge Raad (HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746). In dat arrest spreekt de Hoge Raad zich uit over wat de bedoeling tussen twee partijen is bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, of beter gezegd, wat als een overeenkomst lijkt op een arbeidsovereenkomst, maar beide partijen bedoelde toch iets anders hebben bedoeld (bijvoorbeeld de aanneming van werk of een opdracht aan een ZZP'er).

 

Kort weergegeven besliste de Hoge Raad in zijn arrest van 6 november dat de wettelijke criteria van wat een arbeidsovereenkomst is (gedurende zekere tijd het persoonlijk verrichten van arbeid in een gezagsverhouding tegen loon) voor gaan op wat twee partijen hebben bedoeld; anders gezegd, als de overeenkomst voldoet aan de criteria van wat een arbeidsovereenkomst is, maakt de bedoeling van partijen eigenlijk niet meer uit.

 

Misschien lijkt het "juridisch geneuzel" om vast te stellen of iets een arbeidsovereenkomst is, maar belangrijke zaken zijn daarmee verbonden. Denk aan ontslagbescherming, loon doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid of het betalen van belastingen en premies (en medewerkers dientengevolge bijvoorbeeld ook voor de WW, WIA en andere wetten zijn verzekerd).

 

Is nu elke "schijnzelfstandige" werknemer? Dat zal nog moeten worden bezien want zo ver is de Hoge Raad niet in zijn uitspraak gegaan. VZL houdt voor u de jurisprudentie in de gaten! 

 

 


Toch eenzijdige loonverlaging door Coronacrisis? update 20 september 2020

 

Op 28 juli van dit jaar oordeelde een kantonrechter (zij het in kort geding) dat er omstandigheden denkbaar zouden kunnen zijn (een soort noodsituatie) die van werknemers zouden kunnen vergen toch akkoord te gaan met een tijdelijke opschorting van betaling van het volledige salaris. De huidige coronacrisis zou als zo'n situatie kunnen gelden. Vooralsnog werd in deze zaak in het voordeel van de werknemer beslist, omdat werkgever zijn bedrijfseconomische noodzaak onvoldoende met cijfers had onderbouwd. Niettemin is het denkbaar dat als een werkgever hierin zou slagen werknemers toch akkoord zouden moeten gaan op basis van redelijkheid en billijkheid; werkgever heeft dan een "zwaarwegend belang". VZL houdt voor u de rechtsspraak in de gaten op dit punt. Zie de uitspraak met nummer ECLI:NL:RBAMS:2020:2734 Rechtbank Amsterdam, 28-05-2020.


Geen recht op thuiswerken (tijdens de coronacrisis); update 22 juni 2020

 

Op 16 juni jongstleden oordeelde de Rechtbank in Nijmegen - in kort geding - dat het advies van de overheid en het RIVM om zoveel mogelijk thuis te werken, geen recht is. Een werkneemster van een keukenhandel vreesde dat haar collega werknemers de strikte richtlijnen van de 1,5 meter samenleving niet zouden naleven. Werkneemster vreesde voor haar gezondheid, maar haar werkgever had een goede reden haar fysiek op de werkplek te laten verschijnen, en had alles in het werk gesteld om aan de RIVM richtlijnen te voldoen. Daarmee was de zorgplicht van de werkgever niet geschonden en de eis van werkgever onder de gegeven omstandigheden redelijk. Een letterlijk citaat uit de uitspraak: "Het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies over zoveel mogelijk thuis werken grijpt niet zo ver in op deze specifieke rechtsverhouding dat [eiser] daaruit een ‘recht op thuis werken’ kan putten." Zie de uitspraak met nummer  ECLI:NL:RBGEL:2020:2954 op rechtspraak.nl


Het coronavirus en het arbeidsrecht; update 11 mei 2020

De door minister Koolmees van SZW aangekondigde verlenging van de NOW regeling (de regeling die de loonkosten voor 90% overneemt; zie VZL actueel van 20 maart 2020) wordt wederom met 3 maanden verlengd. Anders dan tot nu toe gold, heeft de minister aangekondigd dat het ontslagverbod (beter; ontslagboete) om werknemers tijdens de coronacrisis te ontslaan (voor werkgevers die van deze regeling gebruik maken) van tafel gaat. De precieze regeling wordt nog uitgewerkt.


Het coronavirus en het arbeidsrecht; 20 maart 2020

Het kan u niet ontgaan zijn dat Nederland en de rest van de wereld is getroffen door een pandemie van ongekende grootte. Het openbare leven ligt nagenoeg stil door de aanwezigheid van het coronavirus, en dat heeft gevolgen. Gevolgen op vele terreinen.

 

In de eerste plaats natuurlijk voor de volksgezondheid en het welzijn van een ieder, maar ik wil focussen op de gevolgen voor uw onderneming als u werkgever bent, of uw baan als u werknemer bent. Er zijn door de Nederlandse regering tal van maatregelen getroffen, en de belangrijkste probeer ik voor u hieronder kort uiteen te zetten.

 

Voor werkgevers

  1. Het UWV neemt tot maximaal 90% van uw loonkosten over, afhankelijk van uw omzetverlies. Dit verlies moet ten minste 20% zijn. Deze maatregel voorkomt dat u uw personeel gedwongen moet ontslaan.
  2. U kunt als zelfstandige (ook zonder personeel) via een snelle en eenvoudige regeling bij uw gemeente inkomensondersteuning krijgen.
  3. Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Er zijn meer tijdelijke maatregelen, maar die zijn vooral gericht op financiering en kredieten of gelden alleen voor bedrijven in bepaalde sectoren. Zie voor meer informatie de site van de rijksoverheid.

 

Voor werknemers:

  1. Uw werkgever kan u verplichten thuis te werken, of uw gebruikelijke arbeidstijden tijdelijk aanpassen.
  2. Uw werkgever is verplicht een veilige werkomgeving voor u te verzorgen; dat betekent dat uw werkgever de adviezen van het RIVM voor wat betreft het coronavirus dient op te volgen.
  3. Als u ziek bent (al dan niet door het coronavirus) moet uw werkgever uw loon gewoon doorbetalen.
  4. Uw werkgever kan u niet dwingen verlof op te nemen.

Heeft u specifieke vragen of problemen? Neem contact op met VZl voor een advies op maat.